เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565-มีนาคม2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]52
2 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]51
3 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]40
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล การเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2566 ]59
5 รายงานคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2566 ]47
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]45
7 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2565 ]101
8 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มี.ค. 2565 ]199
9 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 17 ก.พ. 2565 ]194
10 การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 4 ม.ค. 2565 ]179
11 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลเทพาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 1 ธ.ค. 2564 ]191
12 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ธ.ค. 2564 ]209
13 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]195
14 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2564 ]182
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]295
16 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]280
17 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2564 ]259
18 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]230
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]277
20 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]239
 
หน้า 1|2