เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 15 ก.ย. 2565 ]63
2 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เทศบาลตำบลเทพาลัยเทพาลัย [ 19 พ.ย. 2564 ]209
3 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 16 พ.ย. 2564 ]183
4 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 11 พ.ย. 2564 ]184
5 ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙) [ 8 ต.ค. 2564 ]192
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ [ 6 ก.ย. 2564 ]182
7 แบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน [ 4 ส.ค. 2564 ]186
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘) [ 14 ก.ค. 2564 ]182
9 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 22 เม.ย. 2564 ]185
10 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]259
11 คู่มือการเบิกจ่าย 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]204
12 การกำหนดสมรรถนะหลัก และใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง [ 21 ต.ค. 2563 ]204
13 ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ [ 15 ก.ค. 2563 ]204
14 การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง [ 23 ก.พ. 2563 ]208
15 พฤติการณ์หรือการกระทำผิด "ละเมิด-วินัย":เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการคลัง [ 20 พ.ย. 2562 ]208
16 คู่มือการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) [ 1 ต.ค. 2562 ]243
17 รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง [ 3 ก.ย. 2562 ]242
18 คู่มือการปฏิบัติงานการตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. [ 5 ส.ค. 2562 ]251
19 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 2 ก.ค. 2562 ]208
20 คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม [ 4 มิ.ย. 2562 ]203
 
หน้า 1|2