เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองการประปา


นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
 
 
  จ่าเอกสุรพงษ์ ประพฤติชอบ  
 
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
 


- ว่าง -

นายแก่น ล้ำกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

พนักงานผลิตน้ำประปา