เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวจิราพร ผิวผาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 


นางสาวเปมิกา ศรีนอก
นางสาวอัญชนา ขอเสริมกลาง
 ครู
 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวดรุณี เจริญครบุรี นางสาววทันยา คมขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก