เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุรักษา พงษ์สัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นายวิชานนท์  ตู้จำนงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 


นางสาวเปมิกา ศรีนอก
นางสาวอัญชนา ขอเสริมกลาง
 ครู
 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


นางสาวดรุณี เจริญครบุรี นางสาววทันยา คมขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก