เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
กองช่าง


นายสันติ ท้าวนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
- ว่าง - 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายสุชาติ พ่วงพุ่ม
- ว่าง - 
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
นายช่างโยธา (ปง/ชง)นายชัยรัตน์ อ่อนทองหลาง
นางสาวจุฑามาศ ค้าขึ้น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ