เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
สภาเทศบาล


นายจรูญ  วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทร 087-9573477

นายเอนก  แสวงนอก
นางสาวอรุณี  อ่อนนอก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทร 087-6505602
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทร 082-8716710นายชัยชาญ  ราชโพธิ์ทอง
นายวัลลภ  เทพาลัย นางเสน่ห์  สนตาเถร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทร 085-3378155 โทร 086-2431236 โทร 088-0740068


นายประธาน  ดีไพร นายวีระ  ไปรแดน นางสุภาวดี  ขาวนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทร 063-1088754 โทร 098-2239051 โทร 064-4862877นางอนงค์  เขมา นางอัจฉรา  วอล์คเกอร์ นายเอนก  ฉิมนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย
โทร 099-0736166 โทร 081-0028792 โทร 081-3421756