เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายประทีป ล้ำกลาง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย
  โทรศัพท์ +  044-978076
  อีเมล์ + taepalaicity@hotmail.com
 
  ชื่อ +

นายรัตน์สุพล งามดี

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
  โทรศัพท์ +  044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นายมงคล จันทร์สุขศรี
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย
  โทรศัพท์ +  044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

  ชื่อ + นายประสิทธิ์ หลอมประโคน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นางนภัสนันท์ สารนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นายไพศาล หัตถากรณ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

   
  ชื่อ + -รอบันทึกข้อมูล-
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

 
  ชื่อ + นางกมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย
  ตำแหน่ง +
นักบริหารงานสาธารณสุข
  โทรศัพท์ + 044-978076
  อีเมล์ +

taepalaicity@hotmail.com

   
   
   ชื่อ +  -รอบันทึกข้อมูล-
   ตำแหน่ง +  หัวหน้ากองการประปา
   โทรศัพท์ +  044-978076
   อีเมล์ +  taepalaicity@hotmail.com