วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ถนนเทศบาล ๑๗ (ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒๐ (จุดเริ่มต้นต่อจากถนนลาดยางเดิมจุดสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๓๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ (สีเขียว) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๔๔๖ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑ ๓๗ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๕๓ นครราชสีมา เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑ ๔๙ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนเทศบาล ๖ จุดสิ้นสุดบริเวณประตูทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับ ผ้าอ้อมทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง