วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาขุดลอกคูคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๗ ตำบลเทพาลัย เชื่อมเขตติดต่อตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕ ๖๓ ๐๐๒๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง